Изберете категорията, за да започнете пазаруването

Меню

Меню

Регламент на Услугата “Бюлетин”

I. Общи разпоредби

1. Настоящият документ (наричан по-долу “Регламент”) урежда подробно правилата за предоставяне на услуга “бюлетин” от eobuwie.pl S.A. със седалище в Жельона Гура, ул. “Нов Киселин” – Нова 9, 66-002 Жельона Гора (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra), който е и адрес за връчване на съобщения, вписано в Търговския регистър, воден от Районния съд в Жельона Гура, VIII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер KRS 0000541722, ЕИК (NIP) 929-13-53-356, BDO 000031285, БУЛСТАТ(REGON) 970569861, с акционерен капитал в размер на 2 000 000 полски злоти, внесен изцяло; адрес на електронна поща: [email protected], телефонен номер за контакти: 02/492 88 01 – с цената за стандартен разговор – съобразно тарифата на съответните оператори (наричано по-долу: "Доставчик на услугата') .

2. Услугата “Бюлетин” може да се използва от физически лица, от юридически лица, представлявани от физическо лице, от организационно звено, което не е юридическо лице, на които законът предоставя дееспособност и напълно дееспособни лица (наричани по-долу: "Получател'). Ако Получателят е физическо лице с ограничена дееспособност, при нужда същият е длъжен да се снабди с правно обвързващо съгласие на своя законен представител, за да сключи договора за предоставяне на Услугата “Бюлетин” (наричан по-долу "Договор'), като предостави това съгласие при поискване от страна на Доставчика на услугата. По принцип този договор е стандартно споразумение, сключено в рамките на обикновени събития от ежедневието. Доставчикът на услугата не начислява такси на абонатите на Бюлетина.

3. Използването на Услугата “Бюлетин” (включително и сключването на Договора) изисква крайното устройство и информационната система, използвана от Получателя, да отговарят на следните минимални технически изисквания (1) компютър, лаптоп или друго мултимедийно устройство с достъп до Интернет, а в случай, че получателите използват Услугата “Бюлетин” на посочения мобилен номер – мобилен телефон; (2) достъп до електронна поща; (3) Интернет браузър: Mozilla Firefox версия 17.0 и по-висока или Internet Explorer версия 10.0 и по-висока, Opera версия 12.0 и по-висока, Google Chrome версия 23.0. и по-висока, Safari версия 5.0 и по-висока; (4) препоръчителна минимална резолюция: 1024x768; (5) разрешаване на “бисквитки” и Javascript в уеб браузъра; (6) валиден/ активен адрес на електронна поща; (7) клавиатура или друго насочващо устройство, което позволява правилно попълване на електронните формуляри.II. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА “БЮЛЕТИН“      

1. Услугата “Бюлетин”, предоставяна по искане на Получателя след сключване на Договора, включва:


а) получаване от Получателите, предоставили на Доставчика на услугата своите адреси на електронни пощи, по електронен път, включително и чрез автоматизирани системи за провеждане на разговори, на търговска информация относно продуктите и услугите на Доставчика на услугата и на партньорите на Доставчика на услугата (списъкът, на които можете да намерите на нашия Уебсайт), включително по-конкретно – информация за техни текущи оферти, промоции, отстъпки и маркетингови кампании,

б) получаване по пощата на Получателите, предоставили на Доставчика на услугата данни, включващи име, фамилия, улица/квартал, номер, номер на апартамент, пощенски код, град (населено място), държава и по-специално – които са направили поръчка или са създали профил на интернет адрес: www.modivo.bg (наричан по-долу “Уебсайт”), на търговска информация, отнасяща се до продуктите и услугите на Доставчика на услугата и партньорите на Доставчика на услугата, (списъкът, на които можете да намерите на нашия Уебсайт) включително по-специално – ваучери или специални промоционални оферти,

в) получаване от Получателите, предоставили на Доставчика на услугата своя телефонен номер, включително и чрез автоматизирани обаждания, на търговска информация относно продуктите и услугите на Доставчика на услугата и партньорите на Доставчика на услугата, (актуалният списък, на които, можете да намерите на нашия Уебсайт) включително по-специално информация относно техни текущи оферти, промоции, отстъпки и маркетингови кампании.


2. Използването на Услугата “Бюлетин” е възможно след извършване на следните стъпки от страна на Получателя:


а) предоставяне най-малко на един свой адрес на електронна поща в съответното поле на Уебсайта или маркиране в съответното квадратче за получаване на търговска информация чрез подходящия канал;

б) приемане на клаузите на този Регламент, чрез натискане върху линка за активиране, изпратен от Доставчика на услугата до адреса на електронната поща, предоставен от Клиента (моментът, считан за начало на предоставяне на Услугата “Бюлетин”).


3. Услугата “Бюлетин” се предоставя за неопределен период от време.

4. По-конкретно, Получателят се задължава:


а) да предоставя на Доставчика на услугата само истинни, актуални и всички други необходими данни на Получателя на услугата,

б) незабавно да актуализира данните, предоставени на Доставчика на услугата във връзка със сключването на Договора;

в) да използва услугите, предлагани от Доставчика на услугата по начин, който съответства на разпоредбите на приложимия закон, без да нарушава правата на трети лица, клаузите на този Регламент, както и възприетите в тази област обичаи и принципи за социално поведение, и по-конкретно – забраната за предоставяне на незаконосъобразно съдържание.III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Личните данни на Получателя се обработват от Доставчика на услугата в качеството му на администратор на лични данни с цел предоставяне на Услугата “Бюлетин”.

2. Предоставянето на лични данни от страна на Получателя е доброволно, но необходимо, за да може да се използва Услугата “Бюлетин” в съответствие с параграф 3 по-долу.

3. Доставчикът на услугата разрешава на Получателите да използват Услугата “Бюлетин” анонимно, когато адресът на електронната поща, предоставен от Получателя, не позволява идентификацията на Получателя на услугата и същият не е предоставил на Доставчика на услугата други лични данни.

4. Получателят на услугата има право на достъп до своите лични данни, включително има право да поиска: да му бъде предоставено тяхно копие, възможност за корекция, ограничаване на обработването им, изтриване на неговите данни и отказ от бюлетина, предаване на неговите лични данни, напр. към друг администратор, подаване на жалба до Председателя на органа за защита на личните данни.

5. Допълнителна информация относно защитата на лични данни се съдържа в графата "Политика за поверителност" на Уебсайта.IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

Изключителни права върху всички елементи, включително творби по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права от 4 февруари 1994 г. (ДВ на Р Полша бр. 24, поз. 83, с изм.), предоставяни от Доставчика на услугата или партньорите на Доставчика на услугата, и по-специално – авторските права, са собственост на Доставчика на услугата или лица, с които Доставчикът на услугата е сключил съответните договори. Получателят има право да използва горното съдържание безплатно само за лично ползване и само за целите на правилното използване на Услугата “Бюлетин”, което важи за цял свят. Използването на горното съдържание за други цели се разрешава само въз основа на изрично писмено съгласие, дадено предварително от лицето, овластено за това, като липса на такова се счита за нищожно.V. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

1. Получателят може да предявява претенции, отнасящи се до Услугата “Бюлетин” под формата на рекламация.

2. Доставчикът на услугата отговаря незабавно на рекламацията, в срок не по-късно от 30 дни от датата на подаването й.

3. Рекламациите, отнасящи се до предоставянето на Услугата “Бюлетин” може да се подават (например) писмено до следния адрес: ул. “Нови Киселин” - Нова 9, 66-002 Жельона гора, Полша (ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra).

4. С цел ускоряване обработването на рекламацията, посочете имената и данните за контакт на лицето, подало рекламацията, както и описание на причините за подаването на тази рекламация.

5. Нито Доставчикът на услугата, нито неговите служители, овластени представители или упълномощени лица носят отговорност пред Получател, който не е потребител, неговите подизпълнители, служители, овластени представители и/или пълномощници за каквито и да било вреди, включително загубени печалби, освен ако вредата е причинена умишлено от тях. Във всички случаи, определянето на отговорността на Доставчика на услугата, неговите служители, овластени представители и/или упълномощени лица спрямо Получател, който не е потребител, независимо от правното основание, е ограничена, както в рамките на една претенция, така и за общия размер на всички претенции - до стойността от 455 лева.VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПРОМЯНА НА РЕГЛАМЕНТА

1. Получателят може по всяко време и без да посочва причина, да се откаже от ползването на Услугата “Бюлетин” (отказ от услугата), като натисне върху линка за деактивиране, съдържащ се във всяко електронно съобщение, отправено до Получателя като част от Услугата “Бюлетин”.

2. Доставчикът на услугата може да прекрати Договора по всяко време, след като отправи едномесечно предизвестие, поради наличието на основателни причини, за каквито се считат (изчерпателно):


а) промяна в законовите разпоредби, регламентиращи предоставянето на електронни услуги от Доставчика на услугата, която засяга правата и задълженията и на двете страни, уговорени в Договора, или с която се променя тълкуването на горните разпоредби в резултат на съдебни решения, други решения, рекомендации и препоръки от страна на съответните в областта служби и органи;

б) промяна в начина на предоставяне на услугите, единствено поради технически или технологически причини (по-специално, актуализиране на техническите изисквания, посочени в този Регламент);

в) промяна в обхвата или предоставянето на услугите, спрямо които се прилагат разпоредбите на Регламента, чрез въвеждане на нови, изменящи или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги, обхванати от този Регламент от страна на Доставчика на услугата.


3. Декларацията на Доставчика на услугата в смисъла, посочен в ал. 2 по-горе, се изпраща до адреса на електронната поща, предоставен от Получателя при регистрацията за Услугата “Бюлетин”.

4. Доставчикът на услугата може да прекрати Договора със седем дневно предизвестие или да лиши от по-нататъшно право да се използва Услугата “Бюлетин”, както и да се ограничи достъпа до част от или цялото съдържание, посочено в точка V. по-горе поради важни причини, т.е. в случай на тежко нарушение на този Регламент от страна на Получателя, т.е. в случаи, когато Получателят на услугата (изчерпателно изброени) наруши разпоредбите на т. II, ал. 4, буква в) от Регламента.

5. Регламентът представлява стандартен договор по смисъла на чл. 384 § 1 от Закона Гражданския кодекс на Р Полша от 23 април 1964 г .(ДВ № 16, поз. 93, с изм.).

6. Доставчикът на услугата може да промени този Регламент при настъпване на поне една от изброените по-долу съществени причини (посочени изчерпателно):


а) промяна в законовите разпоредби, регламентиращи предоставянето на електронни услуги от Доставчика на услугата, която засяга правата и задълженията и на двете страни, уговорени в Договора, или с която се променя тълкуването на горните разпоредби в резултат на съдебни решения, други решения, рекомендации и препоръки от страна на съответните в областта служби и органи;

б) промяна в начина на предоставяне на услугите, единствено поради технически или технологически причини (по-специално, актуализиране на техническите изисквания, посочени в този Регламент);

в) промяна в обхвата или предоставянето на услугите, спрямо които се прилагат разпоредбите на Регламента, чрез въвеждане на нови, изменящи или изтегляне на съществуващи функционалности или услуги, обхванати от този Регламент от страна на Доставчика на услугата.


7. В случай на извършване на промени в Регламента, Доставчикът на услугата се задължава да предостави единен текст на Регламента, като го публикува на Уебсайта и електронно съобщениe до адреса на електронната поща, предоставен от Получателя на услугата при регистрацията за Услугата “Бюлетин”.

8. Изменението на Регламента влиза в сила в срок от 14 дни, считано от датата на изпращане на информацията за промяната. Получателят на услугата има право да прекрати Договора в срок до 14 дни, считано от датата, на която е уведомен за промяната в Регламента.VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този Регламент може да намерите на адрес www.modivo.bg/reglament-newsletter, като същият влиза в сила считано от 19.07.2019г.

2. Договорът е сключен на български език.

3. Консолидирането, обезпечаването и достъпа до съществените клаузи на сключения Договор, става посредством изпращане на електронно съобщение до адреса на електронната поща, предоставен от Получателя на услугата при регистрацията за Услугата “Бюлетин”.

4. Приложимото към Договора право, е правото на Република Полша, а компетентните съдилища са общите съдилища на Република Полша, освен ако не е предвидено друго в императивните норми на закона.

Спечели 18 лв. за покупки.
Регистрирайте се, за да получавате информации за нови продукти и промоции.